Informace pro autory

Časopis Hudební výchova přijímá k publikování  původní studie a články dle své profilace.  Teoretické stati, přehledové studie a výzkumná sdělení  je třeba doplnit anotací, klíčovými slovy a údaji o autorovi (jméno se všemi tituly, adresa pracoviště, případně bydliště, telefon, e-mail) v českém a anglickém jazyce, přehledem literatury citované podle normy ISO 690 (bližší pokyny k citacím http://beta.pedf.cuni.cz), případně poznámkovým aparátem (netýká se zpráv a  recenzí). Tyto texty budou posuzovat dva nezávislí recenzenti z různých pracovišť, recenzní řízení je anonymní.

Rozsah příspěvků je limitován následovně (včetně bibliografie):

Pro získání orientační představy pro naši 1 normostranu pište písmem 14 Times New Roman s řádkováním 1,5.  Při překročení délky redakce zpravidla vrací práce autorům ke zkrácení nebo si vyhrazuje právo redukce příspěvků.

Můžete použít textové editory pracující pod WINDOWS, pro naši počítačovou techniku je nejvhodnější textový editor MICROSOFT WORD, verze nerozhoduje.

Text je třeba psát průběžně, řádky nezarovnávat. Klávesu ENTER používejte  pouze na konci odstavce. Nenahrazujte prosíme  znaky nuly -0- velkým  -O-, číslici -1- písmenem -l- a závorky -( )- lomítky -//-.

Notové ukázky v textu je třeba vypracovat v některém z notačních programů a naskenovat jako obrázek. Obrázky a notové ukázky by měly být vloženy do textu na místo, kde je chcete mít, ale kromě toho je zašlete zároveň jako  samostatné soubory spolu s textovým souborem, protože extrakce obrázku z textového souboru hrozí zkreslením. Případně zašlete originál k naskenování. Výjimku tvoří materiály pro notovou přílohu, redakce je přijímá v programu Encore, případně Sibelius s ohledem na nutnost případných korekcí nebo v tištěné podobě vhodné ke skenování.

Texty přijímá redakce na disketě nebo CD s vyznačením odstavců, tučného písma, kurzívy atd., je možno je též zaslat  elektronicky jako přílohu na adresu  vanova.ha@seznam.cz .

 

Redakce si vyhrazuje právo nezbytné úpravy rukopisů. Obrazový a notový materiál se vrací pouze  na vyžádání.

Od č. 1/2009 nejsou příspěvky honorovány, věříme však, že ekonomické hledisko nepřevýší profesní snahu autorů publikovat výsledky své práce.

Děkujeme za respektování pokynů redakce, kterým přispějete ke zpružnění recenzního řízení a vzájemného kontaktu mezi autorem a redakcí.